Táto webová stránka používa cookies. Cookies môže byť použitý pre marketingové, štatistické účely a priespôsobenie služieb individuálnym potrebám užívateľom. Používaním súhlasíte s použitím súboru cookies.
Hlavná stránka Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 1. INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len „Informačné memorandum“)

 1. ÚVOD
 2. Týmto Informačným memorandom vám Spoločnosť poskytuje informácie o vašich právach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov Spoločnosťou.

  Pri spracúvaní osobných údajov sa naša Spoločnosť riadi platnými právnymi predpismi.

  Naše spracúvanie osobných údajov prebieha vždy len v rozsahu danom konkrétnym účelom spracovania. V Spoločnosti platia jasné pravidlá, ktoré stanovujú, ktorý zamestnanec alebo spolupracujúca osoba môže mať prístup k vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracúvať.

  Vaše osobné údaje zásadne nepostupujeme ďalej s výnimkou prípadov, keď nám to nariaďuje alebo keď nás na to oprávňuje právny predpis alebo náš oprávnený záujem (napr. pri využití dodávateľov).

  Odporúčame vám, aby ste si informácie starostlivo prečítali. Urobili sme všetko nato, aby boli čo najzrozumiteľnejšie.

  Ak nesúhlasíte so spôsobom, akým vaše osobné údaje spracúvame, môžete na ochranu svojich práv podniknúť kroky uvedené nižšie.

  Na ochranu súkromia dohliada: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk).

  Toto Informačné memorandum môže byť predmetom pravidelnej aktualizácie.

 3. PREVÁDZKOVATEĽ

Naša Spoločnosť je prevádzkovateľom vašich údajov, ktoré od vás získala na splnenie jedného alebo viacerých účelov.

Prevádzkovateľ vaše údaje zhromažďuje, disponuje nimi a nesie zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracovanie. Voči prevádzkovateľovi môžete uplatňovať svoje práva spôsobom uvedeným nižšie. Prevádzkovateľom je spoločnosť, ktorá vám v okamihu zhromažďovania vašich osobných údajov poskytla prostredníctvom svojich webových stránok tieto informácie uvedené v tomto Informačnom memorande.

Kedy získavame vaše osobné údaje:

 1. Objednávate si od nás produkt alebo službu.
 2. Poskytujete nám identifikačné údaje, príp. ďalšie údaje nevyhnutné na uzavretie zmluvy, objednávky, registráciu, pri prvom nákupe, resp. aby sme mohli posúdiť, či a aký produkt alebo službu vám môžeme ponúknuť.

 3. Komunikujete a rokujete s nami.

V prípadoch, keď zhromažďujeme osobné údaje v priebehu vašej komunikácie s nami, či už s nami komunikujete elektronicky, písomne, telefonicky.

 1. SPRACÚVANÉ ÚDAJE

Spracúvame len také údaje, aby sme vám mohli poskytovať profesionálne služby a komfortnú obsluhu, aby sme dodržiavali naše zmluvné, zákonné povinnosti a chránili svoje oprávnené záujmy.

Údaje zhromažďujeme predovšetkým o používateľoch nášho e-shopu vrátane potenciálnych klientov, ktorí sa o naše služby zaujímajú. Spracúvame údaje napríklad o zástupcoch vrátane členov štatutárnych orgánov a zamestnancov aj o oprávnených osobách.

Spracúvame vaše identifikačné údaje, údaje o produktoch a službách, ktoré a ako využívate, údaje z našej komunikácie a interakcie a ďalšie údaje tak, aby bol okruh týchto údajov primeraný, relevantný a obmedzený na nevyhnutný rozsah vo vzťahu k účelu, na ktorý vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame.

Naším cieľom je poskytovať vám profesionálne služby a komfortnú obsluhu, zároveň však musíme dodržiavať naše zákonné povinnosti a chrániť naše oprávnené záujmy.

Kategórie údajov:

 1. Identifikačné údaje
 2. Napr.: meno, dátum narodenia, adresa, e-mail, telefón, ak podnikáte, aj IČO a adresa sídla. Tieto údaje sú súčasťou zmluvy, objednávky, ktorú s nami uzatvárate.

  Okrem toho spravujeme aj vaše prístupové údaje, najmä prihlasovacie mená, heslá a ďalšie zabezpečovacie prvky, ktoré slúžia na bezpečnú autentizáciu.

 3. Údaje o produktoch a službách

Spracúvame také údaje, ktoré úzko súvisia s tým, ako využívate naše služby, alebo údaje, ktoré nám v priebehu využívania služieb oznamujete alebo inak vytvárate.

Niektoré ďalšie údaje uľahčujú a urýchľujú vašu obsluhu, napr. IP adresa, informácie o prehliadači a hardvéri zariadenia. Zároveň sa v tomto ohľade ukladajú do vášho zariadenia tzv. cookies.

Aby sme vás mohli správne obslúžiť, potrebujeme aj údaje o našom vzájomnom kontakte prostredníctvom akéhokoľvek kontaktného miesta (ako dlho, na akú tému a akým kanálom komunikujeme) vrátane riešenia sťažností a servisných požiadaviek. Ako osobné údaje spracúvame aj spätnú väzbu, pripomienky.

Vaše údaje spracúvame v rozsahu nevyhnutnom na príslušný účel, napr. aby sme mohli poskytovať danú službu.

Mnohé údaje musíme spracúvať aj na účely archivácie. Niektoré údaje spracúvame, pretože je to nevyhnutné na ochranu práv a záujmom chránených právom. Spracovanie z tohto dôvodu je však obmedzené a existenciu oprávneného záujmu starostlivo posudzujeme.

 1. ÚČELY SPRACOVANIA

Medzi účely spracovania patria nasledujúce kategórie:

 1. Identifikácia
 2. Aby sme s vami mohli uzavrieť zmluvu, objednávku a aby sme vám mohli poskytovať svoje služby, potrebujeme poznať vaše identifikačné údaje. Vašu identifikáciu a autentizáciu vyžadujeme aj v prípade, že uplatňujete svoje práva v záležitostiach ochrany osobných údajov. Spravujeme aj vaše prístupové údaje, najmä prihlasovacie mená a heslá, ktoré slúžia na bezpečnú autentizáciu.

  Údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy.

 3. Spoľahlivé webové prostredie
 4. Na tento účel spracúvame informácie, z akých zariadení k našim službám pristupujete elektronickou cestou, vaše preferencie nastavenia služieb a údaje, ktoré na našich aplikáciách vyplníte, pretože vám chceme zaistiť pohodlné využívanie našich webových stránok a aplikácií. Údaje ukladáme na vaše zariadenie v podobe tzv. cookies. Pomocou nich môžeme rešpektovať vašu voľbu jazyka. O spracovaní cookies ste zvlášť informovaní.

  Údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy.

 5. Riadenie vzťahov so zákazníkmi
 6. Máme komplexný prehľad o tom, aké služby využívate a aké sú vaše preferencie. Riešime s vami rozličné záležitosti týkajúce sa príslušného produktu, poskytovanie informácií o produkte a ďalšie. Zaoberáme sa aj vašimi požiadavkami, želaniami a sťažnosťami. Preto spracúvame predovšetkým príslušné údaje o produktoch a službách.

  Údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy alebo na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

 7. Posielanie servisných správ
 8. V rámci poskytovania našich služieb vám posielame správy, ktoré slúžia na obsluhu vášho produktu. Na tieto účely spracúvame vaše kontaktné údaje.

  Údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy alebo na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

 9. Marketing
 10. V rámci marketingových činností posielame obchodné oznámenia týkajúce sa našich produktov a služieb rôznymi formami vrátane využitia listinnej korešpondencie, telefónu, SMS, e-mailu a internetu.

  Pod spracovaním na marketingové účely rozumieme znalosť vašich preferencií a ponuky produktov pre vás. Na tento účel využívame zoskupovanie a hodnotenie identifikačných údajov, údajov o produktoch a službách aj automatickými prostriedkami. Na základe výsledku analýz pre vás dokážeme nájsť najvhodnejšie produkty.

  Údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

 11. Bezpečnosť a riadenie rizík
 12. Vaše údaje využívame na posúdenie rizika, či budete schopní splatiť svoje záväzky voči Spoločnosti. Aby sme vám mohli kvalitne poskytnúť svoje služby, musíme postupovať opatrne, a preto hodnotíme informácie dostupné z vašej platobnej histórie voči Spoločnosti.

  Údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy alebo na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

 13. Vnútorná správa, reporting, riadenie informácií, optimalizácia procesov, školenia

Naši zamestnanci, externé spolupracujúce osoby spracúvajú vaše osobné údaje pri plnení interných povinností nastavených v rámci Spoločnosti. Napríklad pre jednotlivé obchodné prípady máme nastavený ucelený schvaľovací systém.

Údaje spracúvame na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov.

 1. UCHOVÁVANIE ÚDAJOV
 2. Vaše údaje uchovávame len na nevyhnutné obdobie, archivujeme ich 10 rokov, ako nám to nariaďujú právne predpisy. Pri zaobchádzaní s vašimi údajmi postupujeme v súlade s pravidlami dátovej minimalizácie. To znamená, že máme nastavené prísne vnútorné pravidlá archivácie, ktoré zaisťujú, že údaje neuchovávame dlhšie, než sme oprávnení. V rámci väčšiny obchodných vzťahov musíme podľa zákona o DPH uchovávať daňové doklady a evidenciu s podrobnými údajmi vzťahujúcimi sa na poskytnuté vybrané služby 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo.

  Údaje, ktoré spracúvame s vaším súhlasom, uchovávame po obdobie, na ktoré nám je súhlas platne poskytnutý. V prípade, že ste nám udelili súhlas so spracovaním na marketingové účely, spracúvame vaše osobné údaje počas trvania nášho zmluvného vzťahu a ďalej 5 rokov od jeho ukončenia.

  S cieľom vylúčiť pochybnosti uchovávame samotný súhlas a zmenu alebo odvolanie súhlasu pre naše oprávnené záujmy po celý čas platnosti súhlasu a 5 rokov potom, čo zanikol.

 3. POVINNOSŤ POSKYTNUTIA ÚDAJOV
 4. Poskytnutie údajov, ktoré nám odovzdávate so svojím súhlasom, je dobrovoľné. Odovzdanie ostatných údajov vyžadujeme, keďže je ich spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, plnenie našich právnych povinností alebo ochranu našich oprávnených záujmov.

  Ak nám také údaje neposkytnete, nemôžeme vám príslušný produkt, príslušnú službu alebo iné plnenie, pri ktorom od vás osobný údaj vyžadujeme, poskytnúť.

  Niektoré údaje zhromažďujeme a spracúvame len s vaším súhlasom. Ide predovšetkým o údaje spracúvané na marketingové účely. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

  V ostatných prípadoch, keď od vás osobné údaje žiadame, je ich poskytnutie povinné. Typicky od vás zbierame identifikačné údaje, pretože tieto údaje potrebujeme na uzavretie a plnenie zmluvy s vami, plnenie našich iných právnych povinností alebo ochranu našich oprávnených záujmov.

 5. ZDROJE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 6. Podľa situácie spracúvame údaje, ktoré sme od vás dostali, ďalej údaje z verejne dostupných zdrojov a registrov, napr. zo živnostenského registra a údaje od tretích strán.

  Spracúvame predovšetkým údaje, ktoré nám sami odovzdávate alebo ktoré svojou aktivitou vytvárate.

  1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  2. O vaše osobné údaje sa delíme s internými aj externými spolupracujúcimi osobami, ktoré spracúvajú vaše údaje a príslušné údaje o produktoch a službách a ktoré sa tak pre nás stávajú sprostredkovateľmi.

   Sprostredkovateľ je oprávnený zaobchádzať s údajmi výhradne na účely výkonu činnosti, ktorými ich poveril príslušný prevádzkovateľ. V takom prípade sa na účely výkonu sprostredkovateľskej činnosti nevyžaduje váš súhlas, pretože také spracovanie umožňuje priamo právny predpis. Dodávateľmi sú najmä: naši poskytovatelia IT služieb, subjekty vymáhajúce naše pohľadávky, poskytovatelia poštových služieb vrátane kuriérov.

  3. PRÁVA

Vaše údaje spracúvame transparentne, korektne a zákonným spôsobom.

 1. Prístup k údajom
 2. Máte právo na prístup k svojim údajom, na vysvetlenie, ako aj ďalšie práva, ak sa domnievate, že spracovanie nie je v poriadku. Môžete tiež podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

 3. Oprava údajov
 4. Ak sú vaše údaje nesprávne, nepresné, je samozrejmé, že ich opravíme. S ohľadom na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú, máte právo, aby sme tiež doplnili neúplné údaje.

 5. Vymazanie údajov
 6. Máte právo na vymazanie osobných údajov, ak je naše spracovanie neoprávnené.

 7. Obmedzenie spracovania osobných údajov
 8. Máte právo aj na blokovanie osobných údajov.

 9. Odmietnutie poskytnutia
 10. Osobné údaje, ktoré od vás požadujeme, nám môžete odmietnuť poskytnúť. Ak však ide o také údaje, ktorých poskytnutie je z vašej strany povinné, nemôžeme vám súvisiacu službu poskytnúť.

 11. Odvolanie súhlasu
 12. V prípadoch, v ktorých na spracovanie vašich údajov vyžadujeme váš súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov v období, na ktoré ste tento súhlas platne poskytli, ani na spracovanie vašich údajov z iných právnych dôvodov, ak sa aplikujú (napr. dodržiavanie právnych povinností alebo na účely našich oprávnených záujmov).

  Návštevníci našich internetových stránok môžu svoj súhlas so spracovaním cookies obmedziť postupom uvedeným na príslušných internetových stránkach.

 13. Portabilita
 14. Máte právo na získanie údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte; alebo právo požadovať priame poskytnutie osobných údajov inému správcovi.

 15. Namietanie proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu založenom na oprávnenom záujme.

Máte právo kedykoľvek namietať, a to aj proti profilovaniu, ak sa týka priameho marketingu. Ak budete namietať proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú sa vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

 1. POUŽITÉ POJMY
 2. oprávnený záujem

  záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany napríklad v situácii, keď je dotknutá osoba zákazníkom prevádzkovateľa (napr. ochrana vlastníctva)

  osobný údaj

  informácia o konkrétnom, identifikovateľnom človeku

  príjemca

  osoba, ktorej sa odovzdávajú údaje

  prevádzkovateľ

  osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov; spracovaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa

  dotknutá osoba

  fyzická osoba, na ktorú sa osobné údaje vzťahujú

  účel

  dôvod, prečo prevádzkovateľ využíva osobné údaje

  spracovanie

  činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi

  sprostredkovateľ

  osoba, ktorá pre prevádzkovateľa spracúva osobné údaje

  produkt

  znamená produkty a služby ponúkané Spoločnosťou

  služba

  znamená služby, ktoré vám ponúkame, vrátane našich produktov, služieb ponúkaných online a ich podpory

 3. KONTAKT NA PREVÁDZKOVATEĽA

ASKOF, s.r.o.

Magnezitárska 10

040 13 Košice

Tel: 0903 273 071

Email: odbyt@askof.sk